TIN TIÊU ĐIỂM

Thông tư số 07/2013/TT-BYT về việc quy định tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn, bản

Thông tư này quy định về tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn, bản, ấp, buôn, làng, phum, …

Rà soát, đánh giá nhu cầu bác sỹ và trang thiết bị tại các tỉnh dự án 585

Nhằm rà soát, đánh giá hiện trạng và nhu cầu số lượng bác sĩ ở các chuyên khoa trên cơ sở mô hình bệnh …

Hội nghị tập huấn công tác Tổ chức cán bộ năm 2013

Hội nghị tập huấn công tác Tổ chức cán bộ năm 2013

Theo kế hoạch từ 25-26/7/2013, Vụ Tổ chức cán bộ- Bộ Y tế sẽ tổ chức hội nghị tập huấn công tác tổ …

Trách nhiệm của bác sỹ trẻ khi tham gia dự án

Trách nhiệm của bác sỹ trẻ khi tham gia dự án

HỎI Xin Ban quản lý dự án cho biết những trách nhiệm mà các bác sỹ trẻ phải thực hiện khi tham gia dự án? …

 

 
SITE-MAP